Aydınlatma Metni

ALIVEX KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. Aydınlatma Metni'nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Ornitorenk Dijital Hizmetler Anonim Şirketi ("ALIVEX" ve/veya "Şirket"), Kullanıcılar’a ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca Kullanıcılar’ın ALIVEX tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Kullanıcılar’a Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılar'a ait kişisel veriler, ALIVEX tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ALIVEX'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ALIVEX'in ve ALIVEX ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ALIVEX’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. ALIVEX tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.alivex.com/tr/aydinlatma-metni adresinde yer alan ALIVEX Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Kullanıcılar’ın Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ALIVEX tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için Kullanıcılar’ın açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Kullanıcılar’ın kişisel verileri; Kullanıcılar’a yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ALIVEX’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası dahil olmak üzere ALIVEX’in hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ALIVEX’in sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Kullanıcı’nın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Kullanıcılar’a Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, ALIVEX tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ALIVEX’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ALIVEX’in ve ALIVEX ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ALIVEX’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi/yurtdışı olmak üzere; Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

ALIVEX tarafından hangi bilgilerin ne amaçla yurtdışına aktarıldığına detaylı bilgilerehttps://www.alivex.com/tr/aydinlatma-metni adresinde yer alan ALIVEX Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, Kullanıcılar’dan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcılar’ın Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

(viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.alivex.com/tr/aydinlatma-metni adresinde yer alan  Alivex Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. ALIVEX, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. ALIVEX’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bu site size en iyi hizmeti verebilmek için çerezleri kullanmaktadır.

DAHA FAZLA